Klachten

Wanneer is een klacht een klacht? Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Ooglaseren Zonnestraal, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan deze gaan over zaken als wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

Klachtenregeling

Eerste stap
De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Ooglaseren Zonnestraal.

Klachtenregeling
Ooglaseren Zonnestraal beschikt over een klachtenregeling zoals in de Wet WKKGZ is voorgeschreven. Deze regeling zorgt ervoor dat op professionele wijze aandacht wordt besteed aan uw klacht. De oorzaken van de klacht worden geïnventariseerd en geregistreerd. Dit kan bijdragen aan verbetering van de zorg van Ooglaseren Zonnestraal, daarom biedt Ooglaseren Zonnestraal de volgende mogelijkheden om klachten op te lossen:
· Bemiddeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris.
· Formele schriftelijke klachtbehandeling.

Schade
Heeft u schade geleden en verwijt u dat Ooglaseren Zonnestraal, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot schadevergoeding indienen bij de directie van Ooglaseren Zonnestraal. De klachtenfunctionaris kan u over deze procedure informatie en advies geven.

Geheimhouding en privacy
Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt ook voor onze klachtenfunctionaris. U kunt erop vertrouwen dat uw geggevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris
In situaties waarbij twee partijen het niet eens kunnen worden, kan de klachtenfunctionaris gevraagd worden om te bemiddelen. Hiermee wordt geprobeerd een oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen. De klacht, die afkomstig moet zijn van de patiënt of namens de patiënt, kan per brief, per e-mail of via de website bij de klachtenfunctionaris worden ingediend.

Correspondentieadres bij klachten:
Ooglaseren Zonnestraal
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 206
3800 AE Amersfoort
klachtenfunctionaris@oogziekenhuiszonnestraal.nl

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen. Met u kan dan overlegd worden op welke wijze u uw klacht wilt laten behandelen; door middel van bemiddeling of een formele schriftelijke reactie. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Geschillencommissie Zorg
Mocht u na de formele klachtbehandeling door middel van een schriftelijke reactie van Ooglaseren Zonnestraal niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.

Overige adressen

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680
3500 GR Utrecht

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250
3500 GG Utrecht

Het Juridisch Loket
Bel 0900-8020 of kijk op juridischloket.nl voor adressen bij u in de buurt.

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP)
ostbus 9101
3506 GC Utrecht

Regionale Tuchtcolleges
Kijk voor de adressen op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600
509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

naar boven